Algemene voorwaarden

laatste versie januari 2020

 

Artikel 1           Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Mind for Marketing: Mind for Marketing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64160238, gebruiker van deze voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van Mind for Marketing;

 

Artikel 2           Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mind for Marketing en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mind for Marketing, waarvan voor de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken, tenzij door Mind for Marketing anders wordt aangegeven.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Mind for Marketing en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.
 7. Indien Mind for Marketing niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mind for Marketing, op welke manier of in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3           Offertes en aanbiedingen

 1. De door Mind for Marketing gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende de in de offerte/aanbieding aangegeven termijn of tot de hierin genoemde datum. Indien geen termijn of datum in de offerte of aanbieding is genoemd, dan is de deze geldig gedurende 30 dagen na het uitbrengen hiervan.
 2. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten/werkzaamheden. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten/werkzaamheden worden geleverd, dan worden deze als meerwerk/meerkosten in rekening gebracht.
 3. Mind for Marketing kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien bij het opmaken hiervan is uitgegaan van de door Opdrachtgever aangereikte gegevens én deze gegevens niet volledig en/of niet (helemaal) juist blijken te zijn geweest. Ook in dat geval zal het meerwerk / de meerkosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Mind for Marketing kan tevens niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Mind for Marketing is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes tussentijds in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk is/zijn aanvaard.
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn steeds exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle kosten die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen of – voorschriften zoals – maar niet uitsluitend – veiligheidsvoorschriften of vergunningen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Mind for Marketing daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mind for Marketing anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mind for Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4           Contractsduur; Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Mind for Marketing en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke of mondeling acceptatie van een opdracht / overeenkomst door Mind for Marketing.
 2. Wanneer er geen termijn voor de duur van de overeenkomst of samenwerking is overeengekomen, geldt deze voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de opdracht / overeenkomst met zich mee brengt dat de overeenkomst wordt geacht voor bepaalde tijd te zijn aangegaan. Ook als de duur van de samenwerking / opdracht vooraf vast staat, geldt dat de overeenkomst wordt geacht voor bepaalde tijd te zijn aangegaan.
 3. Mind for Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Mind for Marketing heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de opdracht en het door Opdrachtgever gewenste resultaat. Er wordt echter geen resultaatgarantie afgegeven. Mind for Marketing kan niet worden gehouden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht of in strijd is met een wettelijke plicht, de goede zeden of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mind for Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, dan wel zich door anderen te laten vervangen of laten assisteren.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar Mind for Marketing om verzoekt en/of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan Mind for Marketing worden verstrekt. Onder tijdig wordt verstaan: binnen drie werkdagen na het verzoek om gegevens/na de opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of indien uit de aard van de opdracht een kortere termijn voortvloeit. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mind for Marketing zijn verstrekt, heeft Mind for Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Mind for Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mind for Marketing is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onrechtmatige en/of onvolledige en/of te laat verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat derhalve in voor de juistheid en rechtmatigheid en tijdigheid van de aan Mind for Marketing verstrekte gegevens en documentatie.
 7. Wanneer voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Mind for Marketing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  8 Indien door Mind for Marketing in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Mind for Marketing in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Mind for Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5           Tarieven

 1. De tarieven worden door Mind for Marketing genoemd in de offerte of prijsopgave.
 2. Indien geen vast tarief is overeengekomen of genoemd, zal het tarief worden vastgesteld op basis van de bestede tijd, conform het bij Mind for Marketing geldende normale uurtarief.
 3. De tarieven – en eventuele kosten(ramingen) – zijn steeds exclusief btw.
 4. Het honorarium zal door Mind for Marketing in beginsel periodiek worden gefactureerd, tenzij een andere wijze of frequentie van facturatie is overeengekomen. De facturatie kan hierbij bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaatsvinden, één en ander naar keuze van Mind for Marketing.
 5. Indien Mind for Marketing met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Mind for Marketing niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Tariefswijzigingen zullen steeds tijdig, minimaal één maand voor de wijziging ingaat, door Mind for Marketing kenbaar worden gemaakt. Voorts kunnen prijsstijgingen bij door Mind for Marketing ingeschakelde of in te schakelen derden, door Mind for Marketing zonder kennisgeving worden doorgevoerd.
 6. Mind for Marketing is tevens gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Mind for Marketing, dat in redelijkheid niet van Mind for Marketing kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Mind for Marketing zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Mind for Marketing zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 6            Honorarium bij annulering en/of verplaatsing van afspraken  

 1. Afspraken/data/planning voor groepssessies en/of presentaties worden zoveel mogelijk vastgelegd vóór of bij totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 2. Verplaatsing van één of meer reeds vastgelegde groepssessies en/of presentaties door of op initiatief van Opdrachtgever geschiedt slechts bij uitzondering – in bijzondere gevallen – en uitsluitend na overleg met en goedkeuring van Mind for Marketing. Tevens wordt bij verplaatsing van een reeds vastgelegde groepssessie/presentatie een toeslag in rekening gebracht door Mind for Marketing aan Opdrachtgever van 20% per verplaatsing(sdatum). Indien de te verplaatsen groepssessie/presentatie onderdeel is van een omvangrijkere opdracht en daardoor geen afzonderlijke prijs voor de groepssessie/presentatie is opgegeven, wordt de toeslag van 20% berekend over de uren vermenigvuldigd met de uurtarieven die normaliter berekend zouden worden. Deze toeslag wordt door Mind for Marketing afzonderlijk gefactureerd / afzonderlijk vermeld op de factuur.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van een groepssessie en/of presentatie tot 2 weken voor de geplande datum, is Opdrachtgever 50% van het voor de groepssessie/presentatie geldende of overeengekomen bedrag verschuldigd. Indien de geannuleerde groepssessie/presentatie onderdeel is van een omvangrijkere opdracht en daardoor geen afzonderlijke prijs voor de groepssessie/presentatie is opgegeven, wordt de prijs berekend op basis van de normale uren en uurtarieven die in dat geval voor de groepssessie/presentatie berekend zou worden. Indien er reeds (een deel)betaling is ontvangen, vindt verrekening plaats. Indien annulering door Opdrachtgever plaats vindt korter dan twee weken voor de groepssessie(s) en/of presentatie(s), is Opdrachtgever desalniettemin het volledige bedrag verschuldigd voor deze geannuleerde groepssessie(s)/presentatie(s).
 4. Eventuele ten tijde van een annulering en/of verplaatsing in het kader van de opdracht door Mind for Marketing reeds gemaakte kosten, worden te allen tijde doorberekend.

 

Artikel 7           Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang, of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, et cetera, wordt gewijzigd – en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd – dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het nodig zijn het oorspronkelijk overeengekomen honorarium te wijzigen en/of uitvoeringstermijnen aan te passen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële- en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Mind for Marketing Opdrachtgever hierover inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mind for Marketing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van het voorgaande zal Mind for Marketing geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mind for Marketing kunnen worden toegerekend. In alle andere gevallen zullen meerkosten wel door Mind for Marketing in rekening kunnen worden gebracht.

 

Artikel 8           Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Mind for Marketing aan te geven wijze.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke is met betrekking tot een tijdige betaling, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mind for Marketing is in dat geval gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Mind for Marketing daartoe aanleiding geeft, is Mind for Marketing gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Mind for Marketing te bepalen vorm, onverminderd haar overige rechten. Tot die tijd is Mind for Marketing gerechtigd tot de onder artikel 11 genoemde opschorting en/of onmiddellijke opeising.
 4. In geval van liquidatie of faillissement, beslaglegging bij, of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn alle vorderingen van Mind for Marketing op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van het door Opdrachtgever aan Mind for Marketing verschuldigde. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien Mind for Marketing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 9            Retentierecht

Mind for Marketing is gerechtigd om de afgifte van zaken die zij van de zijde van Opdrachtgever heeft ontvangen op te schorten,  tot het moment dat Opdrachtgever alle betalingen aan Mind for Marketing heeft voldaan.

 

 

Artikel 10         Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Mind for Marketing. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mind for Marketing in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
 2. Wanneer na onderzoek blijkt dat een klacht gegrond is, zal Mind for Marketing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Mind for Marketing dient door Opdrachtgever in dat geval in de gelegenheid te worden gesteld eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien een klacht na onderzoek door Mind for Marketing ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Mind for Marketing zijn ontstaan, waaronder de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit diens betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11         Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. Mind for Marketing is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Mind for Marketing kan worden verwacht om de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen;
 • na het sluiten van de overeenkomst Mind for Marketing gegronde redenen heeft om aan te namen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
 • Opdrachtgever door Mind for Marketing verzocht is om (aanvullende) zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen, maar deze zekerheid (nog) niet of onvoldoende wordt geboden;
 1. Mind for Marketing is verder bevoegd de overeenkomst te ontbinden, wanneer zich zodanige omstandigheden voordoen, dat van Mind for Marketing onmogelijk / in alle redelijkheid niet langer kan worden verwacht om de overeenkomst in stand te houden.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mind for Marketing op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mind for Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Mind for Marketing haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Mind for Marketing tot opschorting of ontbinding overgaat, is Mind for Marketing niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor aan de zijde van Opdrachtgever ontstaan.
 4. Indien de ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Mind for Marketing gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Mind for Marketing gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Mind for Marketing en Opdrachtgever zijn gerechtigd tot (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt minimaal 60 dagen. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan twee jaar, wordt de opzegtermijn vermeerderd met 30 dagen voor elk jaar dat de overeenkomst voortduurt. Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt opgezegd, zal Mind for Marketing in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mind for Marketing extra kosten met zich mee brengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kunnen op voorschotbasis door Mind for Marketing worden gevorderd. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde / te noemen termijnen te voldoen. Mind for Marketing is gerechtigd deze overdracht op te schorten tot de kosten voor de overdracht zijn voldaan door Opdrachtgever.
 7. Buiten het bepaalde in artikel 6 geldt, dat indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht/order geheel of gedeeltelijk annuleert, de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten, integraal aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
 8. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Mind for Marketing betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd.

 

Artikel 12         Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Mind for Marketing is beperkt tot hetgeen door een eventuele ter zake door Mind for Marketing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, rekening houdend met een eventueel eigen risicobedrag. Voor zover een schade niet valt onder de aansprakelijkheidsverzekering, maar desalniettemin vast staat dat Mind for Marketing aansprakelijk is, dan geldt dat louter de directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, door Mind for Marketing wordt vergoed. De schadevergoeding is in dat geval te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag. Bij een (deel)opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, is de aansprakelijkheid bovendien verder beperkt tot het over de laatste drie maanden door Mind for Marketing aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag, met een maximum van € 10.000.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mind for Marketing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Mind for Marketing toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Mind for Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het/de) af- en/of opgeleverde goederen of diensten, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Onverminderd het voorgaande is Mind for Marketing niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij Opdrachtgever waarop Mind for Marketing geen invloed kan uitoefenen.
 3. Daarnaast geldt dat Mind for Marketing nimmer aansprakelijk is voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit feiten en/of gebeurtenissen en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door Opdrachtgever aangewezen derden, ongeacht of deze derden (uiteindelijk) in opdracht van Mind for Marketing die werkzaamheden hebben verricht. Opdrachtgever staat met betrekking tot deze derden geheel en al in voor diens eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen geheel en al voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. die derden.
 4. Mind for Marketing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (de inhoud van) werkzaamheden, die in opdracht van Opdrachtgever zijn vervaardigd, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend - waar het gaat om fouten in het werk of inbreuken op rechten van derden of andere onrechtmatigheden. Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid tot goedkeuring vooraf. Wanneer Opdrachtgever geen gebruik maakt van deze mogelijkheid en/of goedkeuring geeft aan een opdracht, is het risico op fouten en/of inbreuken / onrechtmatigheid voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het is de taak van Opdrachtgever om vóór eventuele publicatie na te gaan of hier sprake van kan zijn.

 

Artikel 13         Overmacht

 1. Mind for Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mind for Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mind for Marketing niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en werkstakingen in het bedrijf van Mind for Marketing worden daaronder begrepen.
 3. Mind for Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mind for Marketing haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Mind for Marketing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mind for Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie binnen de in deze voorwaarden opgenomen termijnen te voldoen als ware het een declaratie voor een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14         Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mind for Marketing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mind for Marketing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mind for Marketing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 15         Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Mind for Marketing zich de rechten en bevoegdheden voor die Mind for Marketing toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Hieronder vallen tevens de door Mind for Marketing zelf ontwikkelde en gehanteerde (en te ontwikkelen en hanteren) concepten en werkmethode(n).
 2. Alle door Mind for Marketing verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, aantekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever verboden om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind for Marketing te verveelvoudigen, openbaar te maken, of op enigerlei wijze ter kennis van derden te brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Mind for Marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Mind for Marketing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Hoofdstuk privacy / verwerkersregeling

Artikel 16 tot en met 27 is louter van toepassing wanneer Mind for Marketing als (sub)verwerker wordt aangemerkt in de zin van de AVG  / privacywetgeving. Voor andere gevallen wordt verwezen naar de privacyverklaring, te vinden op de website van Mind for Marketing.

 

Artikel 16         Verwerkingen

 1. In het kader van de dienstverlening door Mind for Marketing, kunnen er persoonsgegevens van derden door Mind for Marketing in opdracht van Opdrachtgever worden verwerkt.
 2. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de opdracht/overeenkomst tussen partijen dan wel de dienstverlening door Mind for Marketing aan Opdrachtgever.
 3. De persoonsgegevens die door Mind for Marketing in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid kunnen worden verwerkt, zijn bijvoorbeeld:
 • NAW-gegevens;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

De categorieën van betrokkenen kunnen zijn medewerkers of freelancers van Opdrachtgever, dan wel overige betrokkenen, zoals klanten / relaties van Opdrachtgever.

 1. Mind for Marketing zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals hiervoor genoemd. Mind for Marketing zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van andere verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze regeling zijn genoemd.

 

Artikel 17         Verplichtingen Mind for Marketing

 1. Ten aanzien van de op grond van de overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Mind for Marketing zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het door Mind for Marketing verwerken van persoonsgegevens.
 2. Mind for Marketing zal Opdrachtgever op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door Mind for Marketing genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 

Artikel 18         Persoonsgegevens op Europese servers

 1. Mind for Marketing mag de persoonsgegevens verwerken op servers in landen binnen de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag Mind for Marketing de persoonsgegevens ook doorgeven naar servers in een land buiten de EU/EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt.
 2. Mind for Marketing zal Opdrachtgever, indien daarom wordt verzocht, op diens verzoek melden om welk land of welke landen het gaat. Mind for Marketing kan bij deze informatieverstrekking afhankelijk zijn van eventuele externe dienstverleners.

 

Artikel 19         Verdeling verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van de AVG. De toegestane verwerkingen zullen door Mind for Marketing worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. Tevens kunnen verwerkingen worden opgenomen door Mind for Marketing in een fysiek dossier, welke op correcte en veilige en verantwoorde wijze wordt opgeslagen.
 2. Voor verwerkingen van persoonsgegevens die Mind for Marketing niet strikt nodig heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst maar die desalniettemin door Opdrachtgever aan Mind for Marketing worden toegezonden of overhandigd, blijft de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rusten bij Opdrachtgever.
 3. Het staat Mind for Marketing overigens vrij om niet (langer) ter zake doende informatie, zonder nader overleg met Opdrachtgever en zonder enig gevolg of aansprakelijkheid, te verwijderen en verwijderd te houden. Mind for Marketing kan niet worden gehouden een kopie aan te houden van deze gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Mind for Marketing evenwel voor verwerkingen van informatie die ongevraagd en onnodig door Opdrachtgever zelf aan Mind for Marketing zijn toegezonden of overhandigd en die desalniettemin, al dan niet tijdelijk, door Mind for Marketing worden verwerkt.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerken van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Mind for Marketing voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie.

 

Artikel 20         Subverwerkers

Mind for Marketing kan gebruik maken van derden of subverwerkers. Ten aanzien van deze subverwerkers zal een regeling tot stand worden gebracht of zullen voorwaarden worden overeengekomen, waarbij het belang van bescherming van privacy wordt erkend en de waarborgen ten aanzien van verwerking van informatie worden beschreven.   

 

Artikel 21         Beveiliging

 1. Mind for Marketing zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens) binnen diens eigen omgeving.
 2. Opdrachtgever bepaalt door toezending / overhandiging van gegevens, welke persoonsgegevens door Mind for Marketing verwerkt worden. De verantwoordelijkheid voor de soort gegevens die verwerkt worden, ligt derhalve bij Opdrachtgever. Door persoonsgegevens toe te sturen / te overhandigen aan Mind for Marketing, verklaart Opdrachtgever akkoord te zijn met de verwerking enerzijds, en in te stemmen met door Mind for Marketing gehanteerde technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen anderzijds.

 

Artikel 22         Datalekken

 1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Mind for Marketing zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of deze de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Mind for Marketing spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.
 2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 3. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Mind for Marketing meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):
 5. wat de (vermeende) oorzaak is;
 6. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 7. wat de (voorgestelde) oplossing is;
 8. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 9. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene); en
 10. wat de reeds genomen maatregelen zijn.

 

Artikel 23         Afhandeling verzoek van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Mind for Marketing, zal Mind for Marketing alles doen dat redelijkerwijs in haar mogelijkheid ligt om het verzoek in te willigen. In elk geval zal Mind for Marketing Opdrachtgever op de hoogte stellen. Mind for Marketing bewaart in elk geval wel de gegevens waartoe zij bijvoorbeeld krachtens de wet is gehouden of die noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtvaardigd belang.

 

Artikel 24         Geheimhouding persoonsgegevens

Op alle persoonsgegevens die Mind for Marketing van Opdrachtgever ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Mind for Marketing zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor Mind for Marketing deze heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersregeling, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 25         Onderzoek

 1. Opdrachtgever heeft het wettelijke recht, op basis van de AVG, om te (laten) onderzoeken of Mind for Marketing voldoende heeft gedaan aan beveiliging van gegevens. Opdrachtgever zal – bij twijfel over de beveiliging - niet eerder overgaan tot een audit bij Mind for Marketing, dan dat partijen eerst met elkaar in gesprek zijn gegaan over de beveiliging van gegevens en andere door Mind for Marketing genomen maatregelen. Indien na dit gesprek en eventuele acties of maatregelen die hieruit voortvloeien, gerede twijfel blijft bestaan bij Opdrachtgever over de beveiliging van gegevens, zal Opdrachtgever deze twijfel toelichten. Opdrachtgever kan alsdan, volledig op diens kosten, een audit laten uitvoeren door een onafhankelijk ter zake kundige persoon of organisatie die met geheimhouding is belast.
 2. Mind for Marketing zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie ter beschikking stellen.
 3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
 4. Alle kosten van Mind for Marketing en de door Mind for Marketing bestede tijd in het kader van het gesprek als bedoeld in lid 1, dan wel de audit, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. De (geschatte) kosten zullen op voorschotbasis door Mind for Marketing aan Opdrachtgever worden gefactureerd. Aan het einde vindt vervolgens een afrekening plaats op basis van de werkelijke kosten. De audit/gesprekken zal/zullen niet eerder starten dan nadat deze voorschotfactuur is voldaan.

 

Artikel 26         Aansprakelijkheid en boete

 1. De aansprakelijkheid van Mind for Marketing voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkingen onder deze regeling, dan wel ten aanzien van de verwerkingen onder deze regeling uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal hetgeen in artikel 12 in de aansprakelijkheidsbepaling van deze voorwaarden is opgenomen.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
 • aan Opdrachtgever opgelegde boetebedragen (voor zover de aansprakelijkheid hiervoor daadwerkelijk bij Mind for Marketing ligt;
 • (aangetoonde) schade door inbreuk op de privacy rechten van betrokken;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, zoals hiervoor bedoeld;
 • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 1. Onder directe schade wordt in elk geval niet verstaan:
 • imagoschade aan (de onderneming van) Opdrachtgever of derden (niet zijnde de betrokkenen zelf);
 • schade door bedrijfsstagnatie;
 • andere schade die gezien wordt of kan worden gezien als gevolgschade;

 

Artikel 27         Duur en beëindiging

 1. Deze verwerkersregeling geldt voor onbepaalde tijd, ook als partijen zo nu en dan met elkaar handelen, en geldt zolang de relatie niet expliciet is beëindigd.
 2. Nadat de samenwerking (en daarmee deze verwerkersregeling) om welke reden en op welke wijze dan ook, definitief is beëindigd, zal Mind for Marketing alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. In beginsel zal verwijdering ééns per 6 (zes)maanden geschieden. Mind for Marketing behoudt (ongeacht het voorgaande) wel die informatie die Mind for Marketing op grond van de wet, een gerechtvaardigd belang of volgens de beroepsregels meent te moeten bewaren. Deze informatie zal echter niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Einde verwerkers/privacy hoofdstuk

 

Artikel 28         Toepasselijk recht, forumkeuze, geschillen en slot

 1. Op elke overeenkomst tussen Mind for Marketing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Mind for Marketing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels. Niettemin heeft Mind for Marketing steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.